ettehad top bar

آزادی قطره چکانی و تداوم بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را قویا محکوم میکنیم

۹ روز از یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و بازداشت گسترده آنان گذشت اما همچنان ۲۳ نفر از آنها تحت بازداشت قرار دارند و نهادهای امنیتی و قضائی از سوئی با هدف به تمکین واداشتن کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی و از سوی دیگر با هدف کاستن از حساسیت افکار عمومی نسبت به تداوم بازداشت این کارگران، در اقدامی حساب شده روزانه سه نفر از آنان را آزاد میکنند.

طوریکه بدنبال آزادی ۱۱ نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد در روز ۲۸ آذر ماه، بمدت دو روز روند آزادی آنان را متوقف و سپس از اول دی ماه تاکنون روزانه سه نفر را آزاد کرده اند.

اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهادهای قضائی و امنیتی در برخورد به کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بیش از هر چیزی بیانگر عزم حکومتگران در سرکوب بی چون و چرای اعتراضات کارگری و تحمیل شرایط هر چه برده وارتر به طبقه کارگر ایران، آنهم در شرایطی است که به نحو بی سابقه ای ادامه شرایط معیشتی حاضر برای میلیونها کارگر در سراسر کشور غیر قابل تحمل شده است و تداوم وضعیت موجود میرود تا موج بزرگتر و تعیین کننده تری از اعتراضات کارگری را در کشور رقم زند.

اگر امروز کارگران فولاد قادر نیستند خیابانهای اهواز را در حمایت از همکاران بازداشتی خود صحنه راهپیمائی های گسترده کنند نه نشان تمکین آنان به سیاست سرکوب، بلکه بیان خشم فرو خورده ایست که هر چه فرو خورده تر شود با عصیان زیر و رو کننده تری فوران خواهد کرد.

اما در این طرف کاسه صبر خانواده های کارگران بازداشتی فولاد ملی اهواز در برابر وعده هایی که برای آزادی عزیزانشان داده بودند لبریز شد و آنان امروز دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان آزادی همسران و پدران و فرزندان خود شدند.

با اینحال امروز نیز همچون روزهای گذشته سه نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند. اعمال این سیاست و آزادی قطره چکانی کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز باید در هم شکسته شود.

کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز شایسته بیشترین حمایتها از سوی ما کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری و افکار عمومی در سطح داخلی و بین المللی هستند.

ما با جلب توجه سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی به تداوم سرکوب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و اتخاذ سیاست آزادی قطره چکانی آنان که هدفی جز تحمیل یک عقب نشینی سنگین به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ندارد آنان را به از سر گیری اعتراضات خود برای آزادی همکارانشان فرا میخوانیم و از دانشجویان و کارگران و افکار عمومی میخواهیم تا دست به حمایتهای هر چه گسترده تری از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم دی ماه ۱۳۹۷