ettehad top bar

۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت فعال هستند!

حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با سایت مجلس گفته است:

  در حال حاضر ۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت فعال هستند.
این حجم از به کارگیری روحانیون به معنای آن است که دستور رهبری مبنی بر اجرای پیوست فرهنگی برای پروژه ها پیگیری می‌شود.