ettehad top bar

مصاحبه شاپور احسانی راد با رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پروین محمدی و جعفر عظیم زاده.

مصاحبه شاپور احسانی راد با رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پروین محمدی و جعفر عظیم زاده.

http://ettehad-e.com/1397/12/03

فایل صوتی…….