ettehad top bar

اعتصاب کارکنان راه‌آهن آذربایجان در عجب شیر

اعتصاب کارکنان راه‌آهن آذربایجان در عجب شیر

امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند۹۷ کارکنان راه آهن آذربایجان در #عجب_شیر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده شان دست از کار کشیده و #اعتصاب کردند.
۱۵ اسفند