ettehad top bar

سی و هشتمین روز از بازداشت جعفر عظیم زاده گذشت.

سی و هشتمین روز از بازداشت جعفر عظیم زاده گذشت.

 

جعفر عظیم زاده تنها به جرم تلاش و دفاعش از منافع برحق و انسانی خود و هم طبقه ای هایش و در اعتراض علیه  فقر و فلاکتی که بر زندگی میلیونها انسان زحمتکش توسط متولیان و مدافعان بربریت سرمایه آوار شده است،به بند کشیده است

فریاد بلند جعفر عظیم زاده هنوز شنیده می شود که: مگر میشود کارگر را، دوماه ، چهارماه، هفت ماه و… حقوقش را نپرداخت و زمانی که ادعای دستمزدش را می کند او را به شلاق و بند کشید، این اگر بردگی نیست پس چه نام دارد؟