ettehad top bar

امروز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، جمعی از پرسنل بیمارستان پارسیان تهران در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

امروز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، جمعی از پرسنل بیمارستان پارسیان تهران در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.