ettehad top bar

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود .

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود

روز جمعه ۱۷اسفند۹۷ کشاورزان اصفهانی در محل سد #زاینده_رود، در اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی مسئولین به برداشتهای بی‌رویه و عدم توقف طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع کردند.