اعتراض کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروزشنبه ۶ آبان ساعت ۸ صبح  بیش از ۱۰۰ نفر از بازنشستگان اسفند ۹۵به نمایندگی از طرف بیش ۳۰۰ نفر از آنان که تا کنون مطالبات خود را دریافت نکرده اند در محوطه شرکت تجمع کردند

طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارفرمای شرکت بابت مطالبات این کارگران بازنشسته چک صادر نموده بود که در تاریخ آن وصول نگردید
به همین جهت امروز بازنشستگان عصبانی از عدم نقد شدن چک های دریافتی به شرکت مراجعه کردند
برطبق همین گزارش کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه امروز صبح میخواستند برق نیروگاههای شرکت  را قطع کنند که حراست  مانع انجام آن شد
ساعت ۱۱صبح پس از چند ساعت حضور اعتراضی این کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه ،بدلیل عدم حضور مدیران مربوطه به تجمع خود پایان دادند
لازم به ذکر است به دلیل بد مسیر بودن شرکت نیشکر هفت تپه و عدم وجود وسیله نقلیه عمومی، همه بازنشستگان معترض امکان حضور در این تجمع را نداشتند


۶ آبان ۹۶

پروژه معماری