رانت دولت روحانی به کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و تکه پاره کردن این شرکت بزرگ کشت و صنعت

روز ۲۰ دی ماه جاری سند تخصیص ۳۰۰ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به تصویب هیات وزیران رسید.

بنا بر اظهارات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پشت واگذاری ابهام آمیز این شرکت بزرگ کشت و صنعت به بخش خصوصی، برادر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرار دارد و اینک در آستانه دومین سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، اختصاص ۳۰۰ هکتار از اراضی آن به محدوده منطقه ویژه اقتصادی که میتواند در عین کلید زدن مرگ این شرکت، منافع بیکران مالی برای کارفرمای خصوصی آن ایجاد کند موئد این مسئله است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

پروژه معماری