ettehad top bar

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به سه ماه عدم پرداخت حقوق خود امروز سه شنبه سوم بهمن دست به اعتصاب زده و کلیه خطوط تولیدی کارخانجات را متوقف کردند.
مدیریت این شرکت شخصی که خود را مالک و سهامدار جدید شرکت معرفی کرده است و امروز در شرکت حضور نداشت در اقدامی بی سابقه و توهین آمیز امروز بعدازظهر پس از سه ماه بی حقوقی پرسنل ،تنها چهل درصد از حقوق آبان ماه را به حساب کارگران این شرکت واریز کرد که این مسئله باعث نارضایتی بیشتر کارگران و مصمم شدن آنان برای ادامه اعتصاب و اعتراض تا احقاق حق خود شد.
طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارگران گروه ملی فولاد اهواز اعلام مینمایند در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی موجود این اقدام نوظهور در پرداخت بخش کوچکی از مطالبات حقوقی ؛ دهن کجی به پرسنل محسوب میشود و نشان دهنده عمق بی توجهی و بی تفاوتی مسئولین شرکت به وضع معیشت کارکنان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
۳ بهمن ۹۶