ششمین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد

روزپنج شنبه دوازدهم برای ششمین روز متوالی، کارگران شهرداری بروجرد به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم پرداخت ۸ماه حقوق ادامه دادند.

براساس گزارش منتشره،حدود ۱۰۰ تن از کارگران شهرداری بروجرد روزپنجشنبه برای ششمین روز متوالی با حضور در محوطه ساختمان شهرداری مرکزی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

تجمع امروزدر حالی صورت گرفته که عصر روز گذشته سرپرست شهرداری بروجرد از سمتش عزل شده است.

اعتراضات کارگران شهرداری بروجرد در طول هفته جاری با تجمع، پهن کردن سفره خالی در محوطه شهرد اری و عدم جمع آوری زباله های شهری همراه بوده است.

پروژه معماری