گزارش تکمیلی ششمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز دوشنبه ۱۶ بهمن کارگران بخش های کشاورزی وکارخانه، تجهیزات ،مهندسی وبازرگانی با تجمع در محوطه شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند
این کارگران دیروز با یورش گسترده نیروهای گارد ویژه با تبانی کارفرمای شرکت ، در میان سکوت و اغماض مقامات و نهادهای اداری و ذیصلاح هفت تپه و شوش، تعداد زیادی از همکارانشان را با دستبند و پابند دستگیر کردند و فضای رعب و وحشت را به جای پاسخگویی به خواست بر حق شان حاکم کردند
همین امر باعث شد تا امروز شعله های خشم و عصیان کارگران فوران کند وآنان درادامه اعتراضاتشان ، متحد تر ومصمم تر از روزهای گذشته ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند
ابتدا در محوطه جلوی دفتر مدیریت تجمع کردند و بعد به سمت قسمت یارد رفتند و دروازه ی شرکت را بستند و مانع خروج تریلی های بارگیری شدند
سرکوبگران می پنداشتند که با حمله، بازداشت و در غل و زنجیر کردن کارگران، خواهند توانست بدون اینکه چندین ماه حقوق های معوقه را پرداخت کنند و این بار حتی نه با وعده و وعید ،بلکه با زور و سرکوب عریان دوران برده داری، کارگران را وادار به کار با شکم گرسنه کنند
امروز کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه با تجمع در محوطه شرکت نشان دادند که دوران سرکوب و بگیر و ببند و در غل و زنجیر کردن نیروی کار به پایان رسیده است و شان، کرامت و شرافت کارگران نیشکر هفت تپه را به جهانیان نشان دادند که هرگز زیر بار ستم زندگی نمی کنند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۶ بهمن ۹۶

پروژه معماری