ettehad top bar

اعتصاب ماموران کنترل و نظارت شرکت آتی شهر هوشمند ( C_pay ) ایرانیان وابسته به سازمان همیاری شهرداری شیراز

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، صبح امروز ۱۷ بهمن ماه ماموران کنترل و نظارت شرکت آتی شهر هوشمند ( C_pay ) ایرانیان وابسته به سازمان همیاری شهرداری شیراز در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند و در مسیرهای ستارخان، عفیف آباد، هفت تیر، معدل، زند و.. ، هیچ ماشینی را ثبت نکردند و تصمیم دارند بعد از ظهر نیز مسیرهای معالی آباد، سمیه و مشکین فام ماشینی را ثبت نکنند.

تعداد این کارکنان حدود صد نفر هستند و روزانه با ۹ ساعت کار طاقت فرسا ، پیاده روی مداوم در سرمای زمستان ، منبع اصلی تولید ثروت برای شرکت هستند و با وجود شرایط کاری دشوار بدترین وضعیت معیشتی را دارند.

بنا بر این گزارش، کارفرمای این شرکت، علیرغم فرا رسیدن آخرین هفته های سالجاری، سه ماه از حقوق کارکناش را اعم از ماموران کنترل و نظارت، کارکنان دفتری و مدیریتی پرداخت نکرده است. همچنین بیمه آبان ماه امسال کلیه کارکنان هم به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و علاوه بر آن معوقات سالهای ۹۵ و ۹۴ نیز هر کدام بمدت سه ماه پرداخت نشده است.

بنا به اظهار کارگران این شرکت، علیرغم همه مطالباتی که کارکنان و کارگران شرکت دارند کارفرما قصد دارد حقوق اسفند و عیدی امسال را نیز پرداخت نکند و از هم اکنون صحبت تعدیل نیرو و اخراج و بیکار سازی را نیز از ابتدای سال آینده در شرکت براه انداخته اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶