کارگر زندانی رضا شهابی به مرخصی آمد

کارگر زندانی رضا شهابی که طی ماه های گذشته به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان دو بار سکته کرده بود صبح نوزدهم بهمن برای پنج روز به مرخصی پزشکی آمد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با محکوم کردن تداوم حبس این فعال کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  رضا شهابی و معلمان در بند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی، همه بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه، زنان معترض در شهرهای مختلف کشور و باز شدن درب زندانهای کشور و خالی شدن آنها از همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلب است.

پروژه معماری