صف بستن نیروهای ضد شورش در مقابل بانک مرکزی در هراس از اعتراض مالباختگان

صبح امروز مالباختگان موسسه کاسپین به همراه مالباختگان آرمان وحدت در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روز پنجشنبه ۱۹بهمن مالباختگان موسسه کاسپین همراه با مالباختگان موسسه آرمان وحدت که از خوزستان به تهران آمده اند در برابر بانک مرکزی تهران دست به تجمع زدند.
نیروهای ضدشورش و نيروي انتظامي در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی؛ در مقابل بانك مرکزي صف بستند و به تهديد وارعاب مالباختگان پرداختند.
مالباختگان خشمگین شعار می دهند:
سپرده مون دست یکی این پاس میده به اون یکی

پروژه معماری