آتنا و گلرخ – دختران انقلاب ویدا موحد،نرگس حسینی،سومین و چهارمین …

بی شمار زنان خیابان انقلاب امتداد ندا آقا سلطان،ترانه موسوی و آتنا ها و گلرخ های ۸۸ و آنها نیز امتداد ۸ مارس ۵۷ با شعار نه روسری نه توسری، نه شرقی نه غربی ، حقوق زن جهانیست می باشند. حقی که زنان از خیابانها و بلندی های شهر فریاد زدند تا اوین ها و قرچک هایی که سیاهی شبش ریحان چید که به خیال خامش صبح نشنود مشتهای آهنین آتناها و گلرخ ها و دختران انقلاب را که به دیوارش می کوبند و می گویند نمی پذیریم این ظلم و تباهی و اجبار و بی اختیاری را!
با تمام شور و شعف این روزهای نه گفتن به چند دهه بی حقوقی چند دهه خرد کردن کرامت و حرمت انسانی زنان، با تمام شجاعت و جسارت ستودنی دختران انقلاب که می ایستند و می گویند به کمتر از برابری و آزادی رضایت نمی دهیم حال این روزهای شهر تب آلود است وقتی دو تن از دختران انقلاب برای این ایستادن و جنگیدن و نپذیرفتن با ورق جانشان بازی می کنند ، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه در اعتراض به ضرب و شتم و تبعید غیرقانونیشان از زندان اوین به زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زدند و هم اکنون در یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک هستند.

حال این روزهای شهر تب آلود است
وقتی جواب قوه ی قضائیه به قلب فشرده شده از درد و نگرانی مادر و پدر آتنا از وخامت حال دخترشان بی تفاوتی و از اتاق بیرون انداختنشان است!

حال این روزهای شهر تب آلود است وقتی ردپای اشک خواهران آتنا را می توان هر شب در مسیر زندان قرچک دید که میروند به دلبندشان، آتنایشان بگویند خواهر طاقت بیار پایان شب سیه،سپید است!
اتنا دایمی که به دلیل فعالیت در زمینه دفاع از حقوق کودکان و زنان و مخالفت با اعدام به ۷ سال زندان محکوم شد و گلرخ ایرایی نیز به جرم نوشتن کتاب چاپ نشده ای و دستنوشته هایی در باره سنگسار به شش سال زندان محکوم شد.
در طی چند سال گدشته با پرونده سازی برای خواهران اتنا و همچنین با پرونده سازی های متمادی در زندان تلاش کرده اند اراده این زنان مصمم را در دفاع از انسانیت در هم شکنند و اینک با تبعید زنان استوار قدم به زندان قرچک ورامین که محل نگهداری جرایم غیر سیاسی می باشد می خواهند سرو قامتشان را خم کنند که آتنا و گلرخ با مایه گذاشتن از جانشان دست به اعتراض زده اند و مسؤلیت جان آنها مستقیما با حاکمانی است که در تمام شرایط ضدیت نظام یافته خود را بر علیه زنان در تمام قوانین و احکام نشان داده اند .
اتنا دایمی و گلرخ ایرایی به جرم دفاع ازحقوق کودکان و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی در زندان هستند .
جای آتنا و گلرخ در زندان نیست و نمیتوانید با لگد مال کردن حقوق انسانی زندانیان سیاسی اراده آهنین انها را در هم بشکنید.
همانطور که جنبش زنان در راه کسب هویت انسانی خود سر باز ایستادن ندارد!
ندای زنان ایران
۲۴ بهمن ۹۶

پروژه معماری