اعتصاب سراسری پزشکان طرحی در ۱۱۵شهر ایران

از صبح امروز چهارشنبه۲۵بهمن طبق فراخوان قبلی جمعی از پزشکان که به پزشکان طرحی معروف هستند اعتصاب خود را در ۱۱۵شهر آغار کردند ‎. آنها در اعتراض به تأخیر یکساله کارانه و شرایط بسیار نامناسب معیشتی اقدام به اعتصاب کرده‌اند.

اعتصاب کنندگان از صبح امروز از حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران غیراورژانس اجتناب کردند.

پروژه معماری