ettehad top bar

اعتصاب سراسری پزشکان طرحی در ۱۱۵شهر ایران

از صبح امروز چهارشنبه۲۵بهمن طبق فراخوان قبلی جمعی از پزشکان که به پزشکان طرحی معروف هستند اعتصاب خود را در ۱۱۵شهر آغار کردند ‎. آنها در اعتراض به تأخیر یکساله کارانه و شرایط بسیار نامناسب معیشتی اقدام به اعتصاب کرده‌اند.

اعتصاب کنندگان از صبح امروز از حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران غیراورژانس اجتناب کردند.