اعتصاب کارگران سد سرنی میناب دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای چهارمین بار

کارگران سد سرنی میناب دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای چهارمین بار*دست به اعتصاب زدند.

کارگران سد سرنی شهرستان میناب  از مهرماه تا کنون حق و حقوشان دریافت نکرده اند و برای اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب زدند.

یکی از کارگران شرکت سد سرنی گفت: شرکت تعهد داده بود حقوق هر ماه را بپردازد ولی تا کنون بیش از چند ماه میگذرد.

شرکت سد سرنی بدنبال اعتصاب کارگران متعهد شده تا یکشنبه هفته پیش رو حقوق کارگران را بپردازد اما طبق خبرهای رسیده تا کنون حقوقی پرداخت نشده است.

پروژه معماری