تجمع دوباره بازنشستگان نیشکر هفت تپه با سفره های خالی

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه با زور وارد شرکت شدند و با پهن کردن سفره های خالی ، اعتراض خود را به گوش مدیران و مسئولین رساندند

طبق گزارشی که توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز منتشر شد، این کارگران بازنشسته دیروز از ساعت دو تا نه شب نیز در شرکت تجمع کردند و بابت چک های صادر شده که وصول نمیشوند اعتراض کردند اما هیچ پاسخی به آنان داده نشد

این کارگران از سال ۹۵ تا کنون بازنشسته شده اند وهر کدام ۵۰ الی ۷۰ میلیون سنوات نپرداخته طلب دارند
درضمن کارگرانی که در آذر ماه امسال بازنشسته شده اند نیز همراه دیگر همکارانشان امروز در شرکت حضور بهم رساندند

اینان نیز با عدم پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیان آورکارفرما به تامین اجتماعی سرگردان مانده اند و از هیچ جایی (نه شرکت و نه تامین اجتماعی ) حقوق دریافت نمیکنند و دفترچه هایشان اعتبار ندارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۹ اسفند ۹۶

پروژه معماری