تجمع واعتراض بازنشستگان نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروزسه شنبه ۸ اسفند بازنشستگان نیشکر هفت تپه بعد از عدم وصول چک داده شده بابت سنوات اشان ،در شرکت نیشکر هفت تپه تجمع کردند
کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه علیرغم گذشت یکسال از زمان بازنشست شدن این کارگران ، حق سنوات آنان را پرداخت نمی کند.

بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از سال ۹۵ بازنشسته شدند و هر کدام برای ۵۰ تا ۷۰ میلیون حق سنوات خود چند فقره چک مدت دار دریافت کرده بودند و در موعد و سررسید چک ها با عدم وصول آنها از طرف بانک مواجه می شوند

امروز سه شنبه ۸ اسفند همه این بازنشسته ها بنا به وعده داده شده توسط کارفرمای شرکت که از ساعت دو بعدازظهر تا نه شب در دفتر رستمی ، مدیریت شرکت به گفتگو و مذاکره برای مطالبه حق سنوات خود پرداختند
اما مدیریت شرکت با کمال بیشرمی به آنها گفت پولی نداریم که به شما بدهیم، بازنشستگان اصرار کردند تا دستکم نفری ده میلیون از طلبشان پرداخت شود

ولی مدیریت به این خواست بازنشستگان نیزجواب منفی داد
بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه تاکنون برای مطالبات خود چندین دفعه در محل کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند و هفته پیش با میانجی بعضی از مدیران و قول انها برای رسیدگی به مطالبه شان، از خاموش کردن کوره بخار دست کشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۸ اسفند ۹۶

پروژه معماری