رحمان گلچهره : تمام کسانی که مرگ را به علی نقدی کارگر هفت تپه تحمیل کردند باید محاکمه شوند

زندگی را از علی نقدی نه خودکشی، که شما گرفتید! شما کارفرما، شما ارکان سرکوب، شما مدافعان و حامیان این وضعیت نفرت آور.
مگر علی چه خواسته بود که این چنین مرگی، پاسخش بود !
ثمره کارش را ربودید، مزدش را ربودید، معاش و نانش را همواره، چندین ماهه به گرو گرفتید تا سودتان را گرفته باشید. اعتراضش، تجمع و اعتصابش را با نیرنگ و وعده و یا قلدری پاسخ گفتید. مگر نه اینکه علی و نه تنها علی که کارگران هفت تپه برای دست یابی به حق شان، حتی لقمه ی نان به گرو گرفته شده شان دائما باید بجنگند.
حال با کمال وقاحت مرگ و نیستی اش را نیز کماکان از کیسه اش هزینه میکنید و میگوئید شایعه سازی نکنید، خودش مرد! شرم از شما خجالت میکشد.
مرگ غم انگیز علی ، کیفرخواستی علیه شماست. این سیمای قربانی شدن انسان در پیشگاه منافع شماست. این بخشی از سیمای ضد انسانی ترین روابط و مناسبات سرمایه داری برای حفظ و تداوم بنیانهای عقب مانده ترین نظم سرمایه در ایران است.
اما این کشمکش، این نبرد کار و سرمایه، یک سیمای دیگر نیز دارد. اگر مرگ غم انگیز علی نقدی تاوان تحمیل شده تهاجم سرمایه و ارکان حامی اش علیه زندگی کارگران است، مبارزات کارگران هفت تپه جلوه ای از به جلو آمدن خواست و اراده مصمم جنبش اعتراضی کارگران وفرودستان کارمزدی در ایران است !
کارگران هفت تپه، مدت هاست تلاش شان را برای تغییر این وضعیت نفرت آور آغاز کرده اند. آنان در هم سرنوشتی و همسویی با جنبش اعتراضی کارگران علیه وضعیت موجود در سراسر کشور ، دوش به دوش فرودستان و پیشاپیش صفوف آنان قد علم کرده و به میدان آمده اند.
بروز اشکال متنوع مبارزات کارگران، چه به لحاظ کمی و چه کیفیت و حضور قدرتمند زنان و خانواده هایشان دوشادوش و پیشاپیش آنان، سیمای واقعی و انکارناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه در نپذیرفتن وضع موجودشان و تلاش برای تغییر آن است.
رحمان گلچهره. ۹/۱۲/۹۶

پروژه معماری