ettehad top bar

نسرین جوادی : ما کارگران در جنگی نابرابر برای رسیدن به حق و حقوق انسانی خود مبارزه خواهیم کرد

نزدیک به چهار دهه است که از فقر، فلاکت، بیکاری، گرسنگی و فساد گرفته تا کلیه فروشی، خودفروشی و خودکشی را بر ما کارگران تحمیل کردند تاکی ما تحمل کنیم ؟!!
مگر ما انسان نیستیم مگر ما زندگی را دوست نداریم
ولی متاسفانه ، حق انسانی از ما گرفته شده اگرچه آنرا با دست خالی با نیروی متحد و متشکل و با مبارزه خواهیم ستاند، در برابر کارفرمایان که همه گونه قدرت سرکوب را از دولت دارند و به همان پشتوانه هر فلاکتی بر سر کارگران آوار میکنند هرگز سکوت نخواهیم کرد

ما کارگران کارد به استخوان رسیده در مقابل هر گونه تعرض به حق و حقوق انسانی خود ساکت نخواهیم ماند، اینهمه ، نابرابری، ظلم و تحقیر دیگر تحمل ناپذیر شده است
تاکی هر روز خبر های درد ناک از خودکشی کارگر و زحمتکش، اعتراض کارگر و به زندان افتادن و بیکار شدنشان، “کارگری از بلندی سقوط کرد و کشته شد”، “کارگرمقنی دچار گاز گرفتی شد”، نه یک نفر، نه دو نفر، بلکه روزی چندین نفر از کارگران به خاک می افتند، امن نبودن جاده ها، امن نبودن وسایل نقلیه و…….

جامعه دائم در التهاب خبر های ناگوار از این دست میباشد،
کدام‌ جامعه هست که کارگرانش همان حقوق حداقلی چند برابر زیر خط فقر را هم سه ماه، شش ماه، و عمق فاجعه تا یکسال و دو سال هم شده که حقوق های عقب افتاده دارند
در کجای دنیا کارگر نیروی کارش را به رایگان در اختیار کارفرما یا سرمایدار قرار می‌دهد و اجازه هیچگونه اعتراض هم ندارد؟!!
کارگران شعار مرگ بر کارگر درود بر ستمگر می‌دهند چرا شعار وارونه می دهند؟!!
با شعارهایی از این دست از این همه نابرابری و ظلم، طلب مرگ می کنند و کارگرانی که طلب مرگ می کنند دیگر هرگز سکوت نمی کنند و از هیچ چیزی نخواهند ترسید
در خاتمه خواسته ما کارگران و مزد بگیران حقوق مطابق با تورم واقعی نه تورم دستکاری شده و غیر واقعی بانک مرکزی است، حقوق و دستمزدی متناسب با سبد هزینه یک خانوار کارگری که بتوانیم یک زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشیم

ما کارگران تا رسیدن به حقوق انسانی خود ایستادگی و مبارزه خواهیم کرد چون دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم چون حتی از مرگ نیزعبور کردیم
ما کارگران در برابر بیداد گری و ظلم مضاعفی که بر ما روا داشته اند مبارزه بی امان خود را برای مطالباتمان محکم و متحد ادامه خواهیم داد

نسرین جوادی کارگر بازنشسته تامین اجتماعی
۹ اسفند ۱۳۹۶