ettehad top bar

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه: کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی اهواز فورا باید آزاد شوند

بعد از نهمین روز از اعتصابات و تجمعات و تظاهرات های خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های چند ماهه خود توسط کارفرمای قلدر و زورگو که مورد حمایت بی دریغ کل دستگاههای سرکوبگر حکومتی می باشد، شب دهم اسفند نیروهای امنیتی با هجوم به منازل کارگران معترض و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده ها و مخصوصا کودکان، ۱۰ نفر از آنان را بازداشت کرده اند که اسامی ۹ نفر از آنان فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمن پور،نیسی، باقر دلفی، تقی حسن زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل زاده می باشد.

این بازداشت ها با دستور دادستانی اهواز صورت گرفته و علاوه بر کارگران بازداشت شده، نیروی انتظامی از طریق تماس تلفنی آدرس منازل تعداد زیادی از دیگر کارگران را خواسته اند.
تمامی دستگاههای قضائی، امنیتی و حکومتی نزدیک به چهل سال است که در دفاع از کارفرمایان قلدر بر سر کارگران می ریزند و به شدیدترین شیوه های قرون وسطائی سرکوب می کنند. اطمینان از به همراه داشتن حمایتهای دستگاههای حکومتی، کارفرمایان را تا حد اقدام به ضرب و شتم و تشکیل گروه ها و باندهای قمه کش جهت لت و پاره کردن و حتی کشتن فعالین کارگران معترض گستاخ کرده است.
شرایط مشقتبار امروز کارگران ایران بی تردید حاصل همدستی همه دستگاههای سرکوبگر دولتی با کارفرمایان مفتخور و درنده است.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار ضمن دفاع قاطعانه از مبارزات همه کارگران ایران، بویژه مبارزات شجاعانه کارگران گروه ملی صنعتی اهواز خواهان آزادی فوری کارگران بازداشت شده و پایان دادن به هر گونه تعقیب و ایجاد رعب و وحشت جهت مرعوب کردن کارگران از پیگیری مطالبات خود است و از همه کارگران ایران، بخصوص کارگران گروه ملی صنعتی اهواز و خانواده های آنان می خواهد که وسیعا و متحدانه به سرکوب کارگران این مجتمع اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری یازداشت شدگان گردند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۱۱/۱۲/۱۳۹۶