ettehad top bar

تجمع بازنشستگان و کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز شنبه ۱۲ اسفند ماه کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه برای چندمین بار در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند و همزمان با آنان کارگران بخش کشاورزی نیز وارد محوطه شرکت شده و خواهان پرداخت حقوق ماههای دی، بهمن و عیدی و پاداش خود شدند.

کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه که از سال ۱۳۹۵ بازنشست شده اند علیرغم طلب پنجاه الی هفتاد میلیون تومانی از کارفرما بابت سنوات خود، تاکنون فقط سه میلیون تومان از این مبلغ را دریافت کرده اند و هیچیک از چکهایی که به کارگران داده شده بود به دلیل خالی بودن حساب کارفرما، وصول نشده است.

همچنین بخش دیگری از بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه که در تجمع امروز شرکت داشتند و از آذر ماه امسال بازنشسته شده اند بدلیل عدم واریز ۴ درصد سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی سیکل بازنشستگی شان تکمیل نشده است و همین مسئله باعث شده آنان از یک طرف بدلیل عدم اشتغال از آذر ماه امسال به این سو حقوقی از کارفرما دریافت نکنند و از طرف دیگر بدلیل عدم تکمیل سیکل بازنشستگی شان حقوقی از سازمان تامین احتماعی دریافت نکنند. این دسته از کارگران بازنشسته دفترچه های درمانی شان نیز تمدید نمیشود و در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسائی قرار دارند

بنا بر این گزارش، علیرغم تجمع و اعتراضی که از صبح امروز کارگران بازنشسته و بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه شرکت بر پا کردند هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگوئی به خواستهای آنان نشدند. به همین دلیل کارگران تجمع کننده ، خشمگینانه جلوی رستمی یکی از سهامداران عمده شرکت را که سوار بر سانتافه خود در حال خروج از شرکت بود گرفتند و پس از انتقال وی به دفتر مدیریت، اعلام کردند تا پرداخت مطالبات شان او را رها نخواهند کرد.

همچنین صبح امروز و بدنبال ورود کارگران بازنشسته و بخش کشاورزی به شرکت، کارگران دیگر بخشها نیز در حال پیوستن به آنان بودند که با اعلام اینکه فیشهای حقوقی دی ماه آماده پخش است و دادن برخی وعده های دیگر از سوی کارفرما به سر کارهای خود بازگشتند.

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم وعده ای که رستمی برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته معترض داده است آنان تا لحظه مخابره این خبر (ساعت یک و نیم ظهر) وی را رها نکرده و در ساختمان مدیریت نگه داشته اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۶