ettehad top bar

فراخوان کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا برای آزادی عبدی معلم در بند

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا فراخوان جدیدی در بولتن شماره ۱۷۳ ماه مارس خود برای آزادی اسماعیل عبدی داده است.

در این فراخوان مسئول روابط بین المللی کنگره اتحادیه های کارگری بریتانی “اوئن تودر” از همه اعضای خود خواسته است که حمایت های کمپنی خود برای آزادی اسماعیل عبدی ادامه دهند.

در این فراخوان آمده است که اسماعیل عبدی یکی از لیدر های اتحادیه معلمان بعد ازادی موقت در ۹ ژانویه در روز ۲۰ ژاویه علیرغم مشکلات جسمی ناشی از زندان و علیرغم تشخیص پزشکان برای استراحت در بیرون از زندان، به زندان اوین برگردانده شد.

اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت های صنفی و در دفاع از آموزش رایگان و حقوق معلمان به ۶ سال زندان محکوم شده است.

برای کمک به آزادی اسماعیل عبدی TUC از اعضای خود خواسته است که به کمپین لیبر استارت بپیوندند.