تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغنی نباتی شیرازنسبت به اخراج از کاربا ماه ها حقوق معوقه

روزشنبه دوازدهم اسفند ماه،جمعی از کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی شیراز دراعتراض به اخراج از کار وعدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل این واحد تولیدی زدند.

تعدادی از کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در ساعت ۹ صبح شنبه دوازدهم اسفند ماه به دلیل اخراج شدن آنها از کارخانه و پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران این کارخانه گفتند: مدیران این کارخانه به مشکلات و نیازهای ما توجهی ندارند و ما را از کارخانه اخراج نموده اند و فقط کارگرانی که نسبت به این مشکلات حرفی نزنند و اعتراضی ننمایند را به صورت موقت روزانه هر زمان که کارهای سختی در کارخانه وجود داشته باشد به کار می گمارند.

پروژه معماری