اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه روغن نباتی شهرک صنعتی شورمست سواد کوه دراعتراض به عدم پرداخت۵ماه حقوق

روزیکشنبه سیزدهم اسفندماه،کارگران کارخانه روغن نباتی شهرک صنعتی شورمست سوادکوه در اعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق دست از کارکشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران شرکت روغن نباتی شهرک صنعتی شورمست سوادکوه امروز در اعتراض به عقب افتادن ۵ ماه حقوق شان ،در محوطه این شرکت تحصن کردند .

پروژه معماری