دومین روز اعتصاب کارگران همه بخش های شرکت نیشکر هفت تپه

کارگران بخشهای کشاورزی، تجهیزات و مهندسی و بقیه بخش های شرکت نیشکر هفت تپه امروز دو شنبه ۱۴ اسفند ماه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
طبق گزارشات رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران درخشانی و سیفوری و تعدادی از مدیران در شیفت بعد از ظهر و شب سعی کردند کوره و بخش کارخانه را که از صبح دیروز توسط کارگران اعتصابی خاموش شده بود را روشن کنند . اما کارگران متحدانه مانع اینکار شدند و تا مخابره این خبر کوره و کارخانه خاموش و تولید شکر متوقف شده است. 
امروز نیز تمامی کارگران با شروع اعتصاب در محوطه شرکت ،مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند و حمایت شان را از نماینده های خود  که از طرف دادگستری شهر شوش برای فردا سه شنبه احضار شده اند اعلام نمودند
تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ۱۲ ظهر) هیچ مسئولی برای پاسخگوئی  به میان کارگران نیامده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

پروژه معماری