ettehad top bar

اعتصاب وتجمع اتوبوسرانان بروجرد دراعتراض به عدم واریز مبالغ بلیت الکترونیکی

صبح روزسه شنبه پانزدهم اسفندماه،جمعی از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد دراعتراض به عدم واریز مبالغ بلیت الکترونیکی دست از کارکشیده واتوبوس هایشان رادرحاشیه بلوار بهشت این شهر پارک کردند.

برپایه گزارش منتشره،این رانندگان بیان کردند: پول های دستگاه کارتخوان نصب شده دراتوبوس های شرکت واحد بخش خصوصی به طور مستقیم به حساب آنها واریز نمی شود لذا همواره از سازمان اتوبوس رانی شهرداری بروجرد طلب دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت: اتوبوسرانان معترض مربوط به بخش خصوصی شرکت واحد هستند که از حدود چهارماه پیش تاکنون هزینه بلیت خود را از شهرداری بروجرد دریافت نکرده اند.

احمد گودرزیان افزود: اتوبوس های بخش خصوصی مجهز به دستگاه کارت خوان بلیت هستند و وجه کرایه ای که از مسافرین دریافت می کنند به حساب شهرداری واریز می شود.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوسرانان دومین بار درسال جاری است که به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن وجه بلیت ها توسط شهرداری در یکی از خیابان های شهر تجمع می کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بروجرد اظهارکرد: با توجه به پیگیری های انجام شده مشکل اتوبوسرانان بخش خصوصی بزودی مرتفع خواهد شد.