تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت ۱۰ماه حقوق

صبح روز سه شنبه پانزدهم اسفندماه،کارگران خدماتی شهرداری خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت ۱۰ماه حقوق دست به تجمع مقابل شورای شهرزدند.

برپایه گزارش منتشره،کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر با در دست گرفتن دست‌نوشته های مختلف نسبت به عدم دریافت حقوق اعتراض کردند.

این کارگران عنوان کرده‌اند که ۱۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

پروژه معماری