درپی اعتصاب کارگران شهرداری بوشهردراعتراض به قراردادهای سفید امضا و کاهش حقوق زباله‌های این شهر روی زمین ماند

چهارشنبه شب(شانزدهم اسفن ماه)، کارگران شهرداری بوشهردراعتراض به به قراردادهای سفید امضا و کاهش حقوق دست به اعتصاب زدند واز جمع آوری زباله ها خود داری کردند.

به گزارش ۱۷اسفندیک منبع خبری محلی،در پی تغییر پیمانکار پسماند شهرداری بوشهر که از هفته گذشته فعالیتش را آغاز کرده، پایه حقوقی کارگران پسماند از اِشل شهرداری به کارگری تغییر کرده که این موضوع به کاهش دریافتی این کارگران منجر شده است.

شهرداری بوشهر در حالی به این تغییر با هدف کاهش هزینه پرداختی به پیمانکار روی آورده که به ضرر کارگران پسماند منجر شده و به گفته آنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان حقوق ماهیانه شان را کاهش می دهد.

این موضوع باعث گردید تا چهارشنبه شب کارگران اعتصاب کرده و زباله های شهر بوشهر جمع آوری نشود.

صبح پنجشنبه شهروندان بوشهری از تلنبار شدن ظرفیت مخازن زباله محلات و زمین ماندن کیسه های زباله روبروشدند.

پروژه معماری