ettehad top bar

تجمعات اعتراضی دامنه دارکارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران(ایرالکو اراک) نسبت به واگذاری به بخش خصوصی

طی روزهای گذشته کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران(ایرالکو اراک) دراعتراض به واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی تجمعاتی برپاداشتند.اعتراضات این کارگران کماکان ادامه دارد.

بتاریخ۱۹اسفند،یکی از کارگران این کارخانه می گوید: چرا باید فردی بیاید و کارخانه ای که به زعم خودشان بدهی دارد را خریداری کند. مگر غیر این است که می خواهند بعد از خرید آن را ورشکسته اعلام کنند و به سرنوشت دیگر کارخانه ها دچارش کنند.

وی ادامه می دهد: در این میان تنها کارگران هستند که آسیب می بینند وگرنه مدیران حتی ممکن است نفعی نیز از شرایط جدید ببرند.
وی که نزدیک به ۱۵ سال است در این کارخانه مشغول به کار است، ادامه داد: متاسفانه تغییر مدیریت پیاپی کارخانه و حتی برخی سیاسی کاری های مدیران و دادن پست های مختلف به نزدیکان خودشان باعث برخی بی سامانی ها در کارخانه شده بود.
این کارگر ایرالکو می گوید: باورم نمی شود که در این شهر با وجود این همه صنایع برای نگاه داشتن شغل هر روز باید اعتراض کرد و شب ها با نگرانی اخراج شدن آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور خوابید.
وی ادامه داد: خواسته کارگران ایرالکو این است بخشی از سهام که قرار است به فرد واگذار شود به آن ها فروخته شود.