ettehad top bar

دانشگاه فروشی همچنان ادامه دارد، این بار استخر دانشگاه به پیمانکار واگذار شد

بنابر اطلاعات رسیده به شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران، مسئولین دانشگاه، استخر دانشگاه واقع در دانشکده تربیت‌بدنی را طی رویه‌ای با ابهامات فراوان و بدون اطلاع دانشجویان به اجاره گذاشته‌اند.
این عمل که ادامه اجاره فضاهای آموزشی رفاهی دانشگاه به موسسات مختلف بیرون از دانشگاه و یا پولی کردن اتوبوس‌های دانشگاه است بر یک منطق منسجم استوار است؛ منطقی که قصد دارد از جای‌جای دانشگاه درآمدزایی کند و ادامه این روند حتی مسائل آموزشی دانشجویان را نیز دربر خواهد گرفت. همان‌طور که کاهش سنوات مجاز آموزشی #دانشگاه را هرچه بیشتر #پولی کرده است. اما همان‌طور که دانشجویان در سال‌های گذشته از پولی شدن اتوبوس‌های دانشگاه و کارتی کردن ورود به اتوبوس با بهانه جلوگیری از حضور افراد متفرقه در اتوبوس‌ها جلوگیری کردند این بار نیز با واگذاری استخر دانشگاه به پیمانکار مخالف‌اند. ادامه این مسیر محدودیت‌های زیادی برای امکان استفاده دانشجویان از استخر به عنوان یکی از اماکن ورزشی دانشگاه که متعلق به تمامی دانشجویان است به وجود خواهد آورد. حال که این کار بدون اعلام عمومی و با روشی سوال‌برانگیز انجام شده است نگرانی ما را بیشتر نیز می‌کند. شورای صنفی دانشجویان پیگیر این مسئله است و نتایج آن را به اطلاع دانشجویان خواهد رساند.
????شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران