دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری همدان

 

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شهرداری همدان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در دومین روز اعتصاب ۱۰۰ نفر ازکارگران شهرداری از مناطق ۳،۲و۴شهرداری همدان نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه،کارگران از مذاکره با کارفرما و مسئولین شهرداری همدان تا پرداخت کامل ۴ ماه حقوق،مزایا ، عیدی و مطالباتشان خودداری کردند.

کارگران دلیل عدم مذاکره با کارفرمای شهرداری و مسئولین مربوطه را وعده های تکراری و و وقت کشی جهت عدم پرداخت ۴ ماه حقوق عقب افتاده و واریز نکردن حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت تعدیل یا اخراج کارگران در سال آینده عنوان کردند

در ادامه آنان اضافه کردند در صورت بی توجهی به خواسته های کارگران شهرداری همدان در روزهای آتی در مقابل استانداری به اعتصاب جمعی خود به همراه خانواده هایشان دست خواهند زد.

پروژه معماری