ettehad top bar

شاپور احسانی راد: کارفرمایان هفت تپه، فولاد اهواز و… ‌در جهنمی که برای زندگی کارگران ساخته اند، خواهند سوخت

حادثه تعرض کارگران به کارفرمای هفت تپه‌ اصلا‌ تصادفی نیست، شاید کارفرمای هفت تپه، خودکشی چند روز پیش نقدی را فراموش کرده است، شاید کارفرمای فولاد مرگ ارش محمدی برایش اهمیتی نداشته باشد، شاید سرمداران قدرت و سرمایه داران برایشان عادی شده باشد که سطل زباله، زندگی عده ای از فرودستان شده است، اما کارگران در جهنمی که دولت و کارفرمایان برایشان درست کرده اند چندین سال است در حال سوختن هستند ، چندین سال است که هفت تپه، فولاد، هپکو و خیل عظیم صنایع در ایران ‌مثل گوشت قربانی به عرصه سهم خواهی باندهای مافیایی قدرت درون حکومتی مبدل شده است و تنها چیزی که برای این باندهای قدرت مهم نیست، تولید، کار و زندگی میلیونها انسان شاغل در این صنایع است.

سالهاست باندهای قدرت و مباشرین کارفرمایی آنها، کارگران را در فقر و فلاکت، اضطراب، استرس و استیصال و درماندگی از گذران فرو برده اند. کارگران سالهاست در حال سوختن هستند و از بد روزگار دولت و صاحبان سرمایه، این سوختن اصلا عادت نمی شود و این رویایی باطل است که به نظرشان می رسد کارگران « می سوزند و می سازند،» اما اقایان باید بدانند که کارگران با ذره ذره سوختن همسر، کودک و خودشان، ذره ذره خشم و نفرت و کینه را در حال ساختن هستند.

با خودکشی نقدی در هفت تپه و مرگ دردناک آرش در فولاد اهواز و دهها کارگر دیگر در طول سال در سطح کشور، این خشم و نفرت و کینه در حال تکمیل آخرین خشت های ساختمان جهنمی هستند که اقایان کارفرماها و سرمداران قدرت با همدیگر برای کارگران ساخته اند، انها بدلیل سرگیجه قدرت، نمی دانند که در این ساختمان جهنمی که سالهاست کارگران در آن می سوزند چنان کینه و نفرتی پدید آمده است که دیگر کارگران دست از مرگ تدریجی، خود زنی ، خودکشی و خودسوزی برخواهند داشتد و این کارفرمایان هفت تپه، فولاد و‌‌‌.‌‌‌..‌.، و همه سرمداران قدرت خواهند بود که در این جهنم خودساخته خواهند سوخت.

حمله و تعرض کارگران هفت تپه به کارفرمایی که بویی از انسان و انسانیت نبرده است، هشداری به او و امثال اوست که آخر و عاقبت در جهنمی که برای زندگی ما ساختید بصورتی خواهید سوخت که هرگز تصور نخواهید کرد .
اقایان ، این جهنم دست پخت خود شماست، بر ما کارگران خرده نگیرید.