ettehad top bar

فرهاد شیخی: خودکشی و خود کفایی در آن

نیازی نیست به مراحل ترقی و پیشرفت و خودکفا شدن در اختلاس،دزدی،فقر،سرکوب تشکلات کارگری و به زندان انداختن معلمین و کارگرین و دانشجویان،دستمزد پایین کارگران و نپرداختن آن یکسال به یکسال،کودک کاری و کودک ازاری،دروغ گویی مسئولین و آمارهای دروغینشان،الودگی شهری ،گم شدن دکل و هواپیما،حقوقهای نجومی و چند شغله بودن مسئولین و آقا زاده ها و…..اشاره کنیم ،چرا که از بدبهیات کشور ایران است.
اما خوشبختانه در سایه زحمتهای مسئولین و تعهد شرافتمندانه شان در انجام مسئولیتهایشان گامهای اساسی را در خیز برداشتن برای کسب عنوان اول در خود کشی برداشته ایم.

و این در سایه ی ایرانی سر شار از معادن نفت و گاز و طلای تکاب و… صورت میگیرد. در این چهل روز اخیر نمونه های بارز خودکشی در دنیای مجازی بولد شده بودند،
از نپرداختن دستمزدهای طولانی علی نقدی(در کارخانه نیشکر هفت تپه) که خودش را در کانال آب غرق کرد و خود سوزی بیژن قلوزی(کارگر کارخانه آسفالت کامیاران)که کارفرما حقوق یکسالش را بالا کشید تا از پل پرتاب کردن دختران نوجوان اصفهان،چند دختر در تبریز و در زنجان و در تهران و خودکشی پدری از بابت اعتیاد فرزندش در اکبر آباد(نزدیک اسلامشهر)و هفته ی گذشته معلمی در کرمانشاه زلزله زده در بی امکاناتی و به ستوه آمدن خوش را حلق آویز کرد و این بار نوجوانی ۱۹ ساله بنام سعید از ساختمانی در اردبیل خودش را پرتاب کرد.
البته آمارها بیشتر از این هستند و اینها بولد شده های مجازی اند وگر نه در گوشه گوشه ی ایران این موضوع به یک معضل اساسی تبدیل شده است و میشود به آمار وحشتناک سقز و ایلام در سالهای گذشته رجوع کرد.

این بی عشق و امید زیستن و روان پریشی همگی ما زحمتکشان از کجا سرچشمه میگیرد؟!و چرا این پتانسیل خودکشی در وجود هزاران تن از ما وجود دارد؟! البته نود و نه درصد از خودکشیها مربوط به طبقه ی ندار یعنی کارگر و زحمتکشان و زنان ستمدیده میباشد و علت را باید در کجا جست؟!
چه سیستمی باعث میشود که دستمزدها چهار برابر زیر خط فقر باشد،چند میلیون نفر بیکار باشد،نانی در سفره نباشد،قراردادها موقت باشد،امنیت شغلی آرزو باشد،زنان تحت سرکوب باشند، و همگی این موارد خود را در برخی افراد بصورت شدید ترین آسیب اجتماعی در خانواده ها و جامعه رو به جلو هُل بدهد که نهایتا در اعتیاد،تن فروشی و خودکشی خود را بیابد؟
مسلما سیستم سرمایه داری و دولت پیشبرنده اش بعنوان حامی قانونی سرمایه داران عامل اصلی در تولید و بازتولید آسیب های اجتماعی از جمله خود کشی هستند و باید بگویم که خیزش مردمی دی ماه اعتراضی به ادامه ی روند خودکشیهای ناشی از فقر و بیکاری و دستمزد پایینی است که هزار جور مسأله ی روانی درست میکند.