ettehad top bar

عدم پرداخت ۴ماه حقوق کارگران شرکت مهندسین مشاور پژوهش‌های ساختمانی ایران

۴ماه حقوق حقوق کارگران شرکت مهندسین مشاور پژوهش‌های ساختمانی ایران یکی از شرکت‌های مشاور طرف قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور،پرداخت نشده است.

بتاریخ۲۵اسفند،شرکت مهندسین مشاور پژوهش‌های ساختمانی ایران که در حوزه طراحی و ساخت ایستگاه‌های قطار با شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور همکاری می‌کند، حدود ۴ ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.
به گفته یکی از کارگران این شرکت، آخرین پرداختی مربوط به دی ماه امسال و حقوق آبان‌ماه بوده است.
بنابهمین گزارش،مطالبات مهندسین مشاور پژوهش‌های ساختمانی از شرکت ساخت رقم پایینی است که به نظر نمی‌رسد ارتباطی با عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت مذکور داشته باشد.
این شرکت به تازگی بخشی از طلب خود را در قالب اسناد خزانه دریافت کرده، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم تمایل به پرداخت تنزیل شرایط به نحوی پیش رفته تا پرداخت حقوق کارگران از سوی شرکت نامبرده با تاخیر مواجه شود.