????باوجود اینکه بازپرس در روز شنبه با تبدیل قرار بازداشت محمد حبیبی به وثیقه موافقت کرده بود و امروز خانواده و جمعی از دوستان با امید و انتظار با وثیقه به بازپرسی اوین رفته بودند، مسئولین با زیر پاگذاشتن عهد خود از آزادی ایشان خودداری و اعلام کردند که بازداشت ایشان تا بعد از عید ادامه خواهد داشت.

پروژه معماری