تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات

روزدوشنبه بیست وهشتم اسفندماه،جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹تهران دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدند.
قائم مقام شهرداری منطقه ۹ از پرداخت عیدی به کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹ تا عصر امروز خبر داد.

داوود لطفی قائم مقام شهرداری منطقه ۹ با اشاره به تجمع تعدادی از کارگران فضای سبز در مقابل ساختمان شهرداری منطقه ۹ اظهار کرد: این تمجع به دلیل عدم پرداخت عیدی توسط پیمانکار مربوطه بوده.وی تصریح کرد: حقوق اسفند کارگران کاملا پرداخت شده اما عیدی آنها از سوی پیمانکار پرداخت نشده است که با صحبتی که با پیمانکار صورت گرفته تا عصر امروز عیدی این افراد پرداخت می شود.
قائم مقام شهرداری منطقه ۹ تصریح کرد: ۱۸۰ میلیون برای عیدی کارگران تخمین زده شده است که قرار شده تا عصر امروز و براساس مصوبه وزارت کار عیدی پرداخت شود.

پروژه معماری