ettehad top bar

معلم زندانی مختار اسدی اعتصاب غذا کرد

مختار اسدى معلم زندانى براى چندمین بار پیاپى از مرخصى محروم ماند.

بالغ بر ۴٠ زندانى صنفى ،مدنى و سیاسى در بندهاى زنان و مردان زندان ای اوین و زندان رجایى شهر در اعتراض به عدم توجه مقامات قضایی به خواست‌هاى آنان مبنی بر حق استفاده از مرخصی، در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
مختار اسدى معلم زندانى و از فعالین صنفى در تماسى تلفنى اعلام کرد که براى چندمین بار با درخواست مرخصى ایشان موافقت نشده است
و این معلم زندانى تعطیلات نوروز را در زندان سپری خواهد نمود.

مختار اسدى مى افزاید با آمدن معاونت کنونى دادستانى و پیگیرى مجدد ، این معاونت اعلام کرده است هیج یک از اسناد و مدارک قبلى ایشان که براى درخواست مرخصى به دفتر معاونت قبلى -حاجى مرادى- ارسال شده است ، در پرونده اش وجود نداشته و حتى مدارکى که همکاران کانون صنفی معلمان تهران براى مرخصى ایشان به دادستانى تحویل داده اند در پرونده ایشان موجود نیست.

مختار اسدى که از وضعیت پیش آمده به شدت ناراحت است مى افزاید درخواست هاى جدیدى به این معاونت براى پیگیرى این موضوع ارسال کرده است و منتظر جوابیه دادستانى است و بخاطر این اجحاف همراه با دیگر زندانیان در اعتصاب غذای تر به مدت سه روز به سر می برد.