ettehad top bar

تعقیب و گریز کارگران نیشکر هفت تپه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی

پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری در روز پنجشنبه۹ فروردین و سخنرانی معاون فرماندار و دادن قولها و وعده های پیگیری مشکلات کارگران در جمع آنان برای ۱۵ الی ۲۰ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه از طرف دادستانی شهر شوش احضاریه کتبی صادر شد

در این احضاریه قید شده بود که در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۱ فروردین این کارگران به دادستانی شوش مراجعه کنند
صبح امروز شنبه ۱۱ فروردین تمامی این کارگران ازساعت ۹ تا ۱۲ ظهر به صورت جداگانه به این دادستانی مراجعه نمودند ولی مسئولین حاضر در دادستانی به آنان میگویند که امروز تعطیل رسمی است و دادستانی نیز تعطیل میباشد

ساعت یک بعد از ظهر امروز نیروی انتظامی بهمراه نیروهای امنیتی به شرکت نیشکر هفت تپه وارد میشوند و میگویند حکم جلب این کارگران بدلیل عدم حضور در دادستانی و وجود شاکی خصوصی (رستمی ) برای آنان صادر شده است

نیروی انتظامی و امنیتی بعد از دستگیری تعدادی از کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه جهت دستگیری مابقی، به آدرسهای مسکونی آنان مراجعه میکنند

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا کنون سعید منصوری وحبیب چنانی جزو دستگیر شدگان هستند
در ضمن برادر فواد حجازی را به جای وی دستگیر نمودند

تعقیب و گریز نیروی انتظامی و امنیتی جهت دستگیری این کارگران تا انتشار زمان تنظیم این خبر (چهار و نیم بعد از ظهر )
در هفت تپه و شهرکهای مسکونی کارگران ادامه دارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۱ فروردین ۱۳۹۷