رحمان گلچهره : هفت تپه ، روی دوش سرنیزه ها !

 

سرمایه و مدافعانش ،به جنگی آشکار، نابرابر و بیشرمانه ،علیه هست و نیست ما کارگران و نیروی کارمزدی در ایران روی آورده و هم اکنون ،
با قشونی که همواره پیشقراول تعرض سرمایه در کشمکش کارگران و کارفرما نقش ایفا کرده ، هفت تپه را بر روی سرنیزه ها «فتح » کرده است . همه حضرات ذینفع از کار کارگران ، از کارفرما و نماینده شهر، تا فرماندار و رئیس قشون ، اشغال و روشن سازی کوره ها با جبر سرنیزه را لبخند زنان مژده دادند.

شما «مالکان» هفت تپه و مدافعان نظم سرمایه !

با تمام ارکان و نهادهای اعمال قدرت ، از اتحاد کارفرما و فرماندار و امام جمعه، تا نیروهای حفظ امنیت سود سرمایه، تمام قد در برابر اعتراضات و اعتصابات بر حق ما کارگران در دفاع از معیشت و زندگی ، و در تلاش علیه تهاجم غیر انسانی به چندر غاز مزد و مطالبات به گرو گرفته شده مان ، به یک صف شدید.

به عریان ترین و گستاخانه ترین شکل ممکن، چهره کریه و ضد
انسانی نظم سرمایه را با تمام قوانین نوشته و نانوشته ضدکارگری موجود ، علیه زندگی و زیست ما کارگران و مزدبگیران بنمایش گذاشتید،
تمام ارکان و نهادهای مدافع استثمار و غارت دسترنج و گروکشی نان ما کارگران را ، حتی با عدم پای بندی به تعهدات و قوانین کذائی نیم بندی
که خود رقم زده اید، با تمام وعده وعیدهای فریبکارانه، که هدفی جز
تحمیق و پراکنده ساختن صفوف متحدانه اعتراضی ما کارگران را در پی نداشت،
از احظار فله ای کارگران معترض و بخدمت گرفتن دادگاه ها و قشون کشی دائمی و دندان قروچه رفتن ،تا اجیر اراذل/ اوباش و هفت تیرکشی،
در کنار تحمیل گرسنگی و تحقیر منزلت معاش کارگران(نسیه بری)،

تمام کارنامه «درخشان» شما مالکان کارخانه و سرمایه ، و تمام نهادهای
ذینفع و مدافع تان در پاسخ به خواست کارگران بوده است.

و هم اکنون ،تعرض و سرکوب علیه اعتصاب بر حق کارگران و روشن کردن کوره ها و تمکین اجباری به کار با زور سرنیزه و تهدید بگیر و ببند،
و ممانعت از ورود کارگران معترض به کارخانه …
برای ما کارگران ، بطور یقین پیش از آنکه نشان از قدرت و مشروعیت تان باشد، بیانگر ضعف، دست پاچگی و آخرین تیر ترکش شما در برابر اراده و
توان متحدانه ما کارگران است.

جناب کارفرما ،حضرات و نهادهای مدافع خانه خرابی کارگران هفت تپه!

اینگونه «فتح » کردن دروازه های فقر و سرکوب کارخانجات هفت تپه، به زور قشون، نه تنها نشان از افتخار غرور آور شما و رضایت ما کارگران نیست ،
که به باور ما کارگران، استیصال و درماندگی شماست، تصویر بی لیاقتی وحرص سودجویی تان به بهای تحمیل فقر ،گرسنگی و گرو کشی مزد و نان هزاراران انسان
زحمت کشی ست ،که ارتزاق ، ثروت اندوزی و بریز و بپاش تان از قبل غارت مزد آنهاست.
عریان شدن بی نقاب از ماهیت کریه ضدکارگری و ضدانسانی تان در دفاع از عقب مانده ترین نظم سرمایه به بهای تحمیل فقر و خانه خرابی هزاران خانواده کارگریست.
این «فتح الفتوح» با زور قشون، به جهت شکستن مقاومت و تلاش ما کارگران در دفاع از معیشت و هست و نیست خود ، نه تنها ما را به عقب نخواهد راند ، که نشان از بجلو آمدن ماست.
میگوئید نه !
به انعکاس مبارزات و تلاش متحدانه برحق مان، بر چهره و رفتار خود نگاه کنید،
تمام ارکان و نهادهایی که با پول و دسترنج ما بر پا داشته اید ، علیه ما
بسیج کرده اید،
اما ! تلاش ، پیشروی و دست آوردهای مبارزاتی ما ،چه در هفت
تپه و چه دوشادوش و تنیده شدن در جنبش کارگران و کارمزدی، در فولاد ، در هپکو و واحد، در جنبش معلمان و بازنشستگان و….، برای تغییر این شرایط نفرت آور و بهبود وضعیت موجود، غیر قابل انکار است!

آقایان !
سرنیزه بدست روی بشکه باروتی مملو از نفرت و انزجار کارگران از وضعیت نکبت باری نشسته اید ،که خود کاشته اید !
درست است که سالها ،مدام برای جیب و سفره کارگران نقشه ریختید و نان شان را به گرو گرفتید،
مدام سرش قشون ریختید و …..،یا فریب وعده ها را پیش کشیدید تا وادار به تمکین اش کنید .
کارگران هفت تپه که بیکار ننشستند تا که تباهی زندگی شان را نظاره کنند.
هر بار متحدتر و قدرتمندتر از قبل بجلو آمده اند،
میگوئید نه !
پشت سرتان را نگاه کنید!

ما کارگران اراده مستقیم خود،
یعنی مجمع عمومی را بعنوان
موثرترین ابزار تصمیم گیری و دخالت گری در تغییر و بهبود شرایط مان ، بجلو آوردیم.

در هفت تپه! حضور قدرتمند زنان کارگر وخانواده های کارگری، بعنوان ستون محکم،شانه به شانه ،
درکارخانه و کف خیابان، در دفاع از حقوق انسانی مان ، جزو سیمای
ماست.
اعتصاب،دیگر بعنوان قدرتمندترین بستر متحدانه دسترسی به مزد و مطالبات برحق انسانی ، نشان خودش را بر اعتراضات مان حک کرده است.
آقایان !
پاسخ هیولای فقر و گرسنگی را سرنیزه نیست،شما بر کوهی از نفرت و انزجار و اراده مصمم کارگران برای تغییر وضعیت غیرانسانی که خود ساخته اید نشسته اید !

 

پروژه معماری