تجمع اعتراضی اهالی روستای ابوهاون نسبت به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان

روزچهارشنبه۵اردیبهشت، جمعی از اهالی روستاهای ابوهاون (ازتوابع شهرستان باوی) دراعتراض به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان بیان کرد: این روستا ازداشتن آب شرب وبرق محروم بوده و مردم آب شرب خود را از چاه تامین می کنند.
وی که خواست نامش در خبر ذکر شود گفت: در این روستا برق وجود ندارد و این درحالی است که پایه های برق از یک کیلومتری این روستا عبور می کند و مردم روستا از این پایه ها برق به خانه های خود کشیده اند.
وی اظهارکرد: دراین روستا ۲۰ خانوار زندگی می کنند که تامین آب و برق برای این تعداد جمعیت مشکل نیست اما هیچ مسوولی به این روستا و اهالی آن توجه ندارد.

پروژه معماری