تجمع بازنشستگان بانک های دولتی دراعتراض با عدم همسان سازی حقوق مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها درتهران

روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت،جمعی از بازنشستگان بانک های دولتی(بانک‌های صادرات، رفاه، ملی و سپه) دراعتراض با عدم همسان سازی حقوق دست به تجمع مقابل صندوق بازشستگی کارکنان بانک ها واقع در خيابان عباسپور – بعد از تقاطع شهید همت- نرسيده به خيابان برزیل تهران زدند.
تجمع کنندگان بازنشستگان بانک‌های صادرات، رفاه، ملی و سپه بودند که در اعتراض عدم همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان با کارمندان دستگاه‌های دولتی، در خیابان برزیل تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواستار ترمیم حقوق و همسان شدن حقوق بازنشستگی با حقوق کارمندان دولت هستند.

پروژه معماری