درباره دادگاه ۸کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه

صبح روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۸کارگرمجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه،پیرو احضار شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ،به همراه وکیل خود خانم فرزانه زیلابی در دادسرا حاضر شدند.

براساس گزارش منتشره درشبکه اجتماعی،صبح امروز به تاریخ ۴/اردیبهشت /تعدادی از کارگران به نام های

۱- عبدالرحیم بسحاق

۲-اسماعیل بخشی

۳-کرامت پام

۴-جلیل احمدی

۵-سید حسن فاضلی

۶-حسین حمدانی

۷-عادل سماعین

۸-رستم عبدالله زاده

پیرو احضار شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ,به همراه وکیل خود خانم فرزانه زیلابی در دادسرا حاضر شدند.

لازم به ذکر است که کارگران نامبرده بر اساس شکایت رئیس هیئت مدیره ی وقت (آقای رستمی) و گزارش پلیس امنیت ,تحت عناوین اخلال در نظم عمومی ازطریق شرکت درتجمع ۱۶/اسفند /۱۳۹۶و شرکت در ضرب و جرح عمدی آقای رستمی تفهیم اتهام شدند و در نهایت برای کارگران ردیف اول تا ششم ,قرار کفالت به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر گردید.حسب نامه ی ارسالی مدیرشرکت (آقای اسدبیگی)و مسئول حراست شرکت و نیز استشهادیه ی تعدادی از کارگران, افراد ردیف ۷ و ۸ سهوا طرف شکایت واقع شدند چون آن ها از نیروهای حراست هستند.

پروژه معماری