اول ماه مه روز جهانی کارگر سیاسی ترین روزی که ما کارگران باید سیاست اتحادمان علیه فقر و فساد و دستمزد چند برابر زیر خط فقر را در خیابان فریاد کشیم

 

سرمایه داری و حکومت پیش برنده اش از قبل کار ما کارگران،دنیایشان را ساختند،شکمهایشان را فربه کردند و زندان و قانون را برای به میدان نیامدن بخاطر نبود رفاه و دستمزد ظالمانه ی چند برابر زیر خط فقر مصوب وزیر کاری ما بنا کردند و از هر هجوم تمام عیار چه شلاق چه تهدید چه هجوم وحشیانه به منازل کارگر و دهقان و اتهامهای واهی امنیتی(نظم مطلوب کارفرما بهم خوردن) و به رگبار بستن کارگران،دریغ نورزیدند

امروز در ایران سرشار از نعم، نانت را بخواهی باید جانت را بدهی
غم نان را فریاد بزنی،باید بروی زندان
اما قرار نیست که با هجوم به هستی ما کارگران که جز نان خشکی نبوده،ما عقب پس بکشیم
پس می آییم

روز کارگر یاداور اعتراضات و مطالبات و خواستهای بر حق دی ماه مردم در کف خیابان هست که مسئولین بی شرمانه با کنار گذاشتن لش بی مسئولشان و لم دادن روی اریکه ی قدرت مردم را مشتی ارازل و اوباش خواندند

خیر آقایان،ما کارگران،دهقانان و زنان و دانشجویان،غم نان داریم

یک نفر نیست تو این مملکت بگه که چطور دولت باید میانجیگری کند بین کارگر و کارفرما بر سر دستمزد و به دروغ در این بین خودش رو دلسوز کارگر بنامد در حالیکه خودش بزرگترین کارفرمای اقتصادی(استثمارگر) در کشور و برادر بزرگ کارفرمایان خصوصی است؟ و نتیجه اش تصویب دستمزد محقرانه و ظالمانه از جانب وزیر کار دولت هست تا کارگر و مردم ایران گرسنه تر از پیش سر به بالین بگذارند
اگر دولت بعنوان کارفرمای بزرگ تر از کارفرمای خصوصی جیبش را دو دستی میچسبد و ما را استثمار میکند و تازیانه و زندان را به ما نشان میدهد ما هم یاد گرفته ایم که از منفعتمان حرکت کنیم و از زندان ترس و واهمه نداشته باشیم و تازیانه را از دستتان بستانیم
و بر آن شده ایم که دیگر نترسیم و مُصّر بر سر مطالباتمان در روز کارگر که قانونا تعطیل است فریاد بزنیم:
قراد موقت نابود باید گرددقرارداد دائم احیا باید گردد
بیمه بیکاری حق مسلم ماست
درمان و دارو رایگان باید گردند
آموزش رایگان باید گردد
روز کارگر روز ماست خیابان از آن ماست
نه به دستمزد چند پله زیر فقر
آری به تشکلات مستقل کارگری

از این رو که تو(دولت سرمایه داری حاکم بر ایران) بعنوان مسئول تن لشت را لم دادی و در بازتولید بیکاری (که از بن بست سرمایه داری است)شریکی
طبیعی است که روزانه خودکشی نوجوانان را داریم
طبیعی است که هر سرمایه دار به کارگر تعرض کرده و دستمزدش را ماه ها نمیپردازد و باعث خودکشی کارگرانی مثل بیژن قلوزی و علی نقدی میشود
طبیعیست که دلار پرواز میکند و مردم فقیر تر میگردند
طبیعیست که بخاطر بی عرضگی ات ناچاری شبکه های اجتماعی رو فیلتر کنی که نکند در مجازی صدای مردم بلند نشود
از این رو که بخاطر منفعت خودت که از قبل کار ماست ،جامعه را نمیبینی
خب جامعه ما هستیم ما
اگر ما را نمیبینید ،ما خود را می نمایانیم
در کف خیابان
در روز کارگر
در همبستگی طبقاتی بین المللی در کنار کارگران دنیا

دیرپائی ستمکاران . متکی بر کیست ؟
بی گمان بر ما.
محو استیلای جباران . متکی بر کیست ؟
همچنان برما.
ای فرو افتاده . برپا خیز!
ای سپر انداخته . بستیز!
کیست بتواند ببندد راه بر آن کس که از وضع خود آگاه است ؟
پس . تودۀ مغلوب امروزین . فاتح فردا ست
وان زمان . « هرگز » . بی گمان « امروز » خواهد شد

پروژه معماری