تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام ومتقاضیان کارشهر چواربرای اشتغال مقابل مجتمع

طی یک هفته گذشته،همه روزه، پتروشیمی ایلام کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام که درآستانه بیکاری قرار دارند ومتقاضیان کارشهر چواربرای اشتغال مقابل مجتمع تجمع کردند.

اعتراضات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام ومتقاضیان کارشهر چوارمنجر به تعطیلی فعالیت های پروژه ای پتروشیمی ایلام شد.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ۹اردیبهشت،مدیرعامل پتروشیمی ایلام گفت: فازهای ۲ و ۳ پتروشیمی ایلام شامل واحدهای الفین و گوگرد زدایی در مراحل پایانی کار قرار گرفته و بزودی کار اجرایی آن تمام شده و امسال به مدار تولید افزوده می شوند.

مهندس فرهاد دانشی ممقانی با بیان اینکه تجمعات مردم و کارگران در مقابل پتروشیمی در خصوص اشتغال افراد منطقه است، اظهار می دارد: بهترین راه کار برای اشتغال نیروهای کار، ایجاد صنایع پایین دستی و صنایع تبدیلی در منطقه است که مسئولان استانی بایستی شرایط برای ورود سرمایه گذاران به استان را تسهیل کنند.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام با اشاره به استخدام ۸ نفر در آتش نشانی مجتمع و اعتراض مردم به این استخدام، ادامه می دهد: برای استخدام در بخش آتش نشانی، فراخوان داده شد و تعداد فراوانی ثبت نام کرده که پس از غربالگری و برگزاری آزمون های مختلف، ۲۴ نفر شرایط استخدام را احراز کرده که از بین آنها، ۸ نفر برتر پس از گذراندن مراحل علمی و عملی آزمون و عبور از مراحل سخت آن، در آتش نشانی مجتمع استخدام شدند.

وی با درخواست از مسئولان ارشد استانی و مسئولان تأمین اجتماعی در چاره اندیشی برای خیل عظیم کارگران پروژه های این مجتمع، بیان می دارد: بسیاری از کارگران سال هاست که در پروژه های این مجتمع مشغول به کار بوده و عمر خود را در این راه و با تمام سختی ها و مشکلات سپری کرده اند و از سازمان تأمین اجتماعی تقاضا می کنیم که برای برقراری بیمه بیکاری و مستمری این افراد چاره اندیشی کند.

پروژه معماری