اعتصاب رانندگان پایه یک در استان خوزستان

بنا بر گزارش ارسالی رانندگان پایه یک خوزستان  به کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران،  رانندگان پایه یک استان خوزستان درشهر اهواز تا شهر شوش  در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود اعتصاب کرده اند.
این اعتصاب در مقابل صاحبان ماشینهای سنگین صورت گرفته که کرایه سرویس یاماهیانه رانندگان ماشینهای سنگین رااضافه نکرده اند و این رانندگان خواهان اضافه کردن آن در حقوق ماهیانه خود هستند.
اعتصاب رانندگان سنگین شهر اهواز تا شهر شوش ازدیروز یکشنبه ۲۷ خرداد شروع شده است

روز گذشته همه رانندگان پایه یک خوزستان پس از جمع شدن دور هم تصمیم گرفتند تاحقوق یا نرخ بار اضافه نشود کسی سوار دستگاه سنگین نمیشود.

 

پروژه معماری