ettehad top bar

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه فعالین دانشجوئی

در ادامه اعتراض دانشجویان به احکام سنگین صادر شده برای فعالین صنفی ، صبح امروز و پس از لغو امتحانات روز گذشته ، دانشجویان دانشگاه تهران در حیاط دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه دست به تحصن و تجمع زدند

دانشجویان ضمن درخواست توقف فوری و بدون قید و شرط روند پیگرد قضایی دانشجویان و تبرئه آن ها ، این پرسش را داشتند که مسئولین و به ویژه اساتید دانشگاه چه پیگیری در دفاع از ساحت دانشگاه و امنیت حریم آن کرده اند و چرا تاکنون سکوت کرده اند؟!

در ادامه ، تعدادی از اساتید این دانشکده در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند و با قول پیگیری جدی در خصوص روند قضایی مرتبط با بازداشت دانشجویان و تبرئه آن ها ، خواستار عدم تحریم امتحانات از جانب دانشجویان شدند.