ettehad top bar

ماموران اطلاعات کتاب‌های کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده و با خود بردند

عصر دیروز، یکشنبه ۲۷ خرداد، ماموران اطلاعات کتاب‌های کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و با خود بردند. کتاب “پنجاه سال کانون نویسندگان ایران” اثری پژوهشی در باره‌ی نیم قرن فعالیت کانون است که هیئت تحریریه‌ی کمیسیون پنجاه سالگی کانون با یک سال تلاش آن را در چهار جلد تدوین کرده است. این کتاب ۱۳۰۰ صفحه‌ای به منطور آشنایی اعضا با فعالیت‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخ کانون تدوین شده و از متون داخلی کانون است. امروز عصر هنگامی که پیک موتوری سی دوره کتاب منتشر شده را از صحافی به منزل یکی از اعضای کانون رساند ماموران اطلاعات او را دوره کردند و با نشان دادن حکم توقیف کتاب‌ها همه‌ی سی دوره (۱۲۰جلد) را ضبط کردند و با خود بردند. صورتجلسه را نیز به امضای راننده پیک موتوری رساندند و از همه لحظه‌ها فیلم گرفتند.

پیش‌تر در چهارم خرداد نیز ماموران اطلاعات مانع از برگزاری جشن پنجاه سالگی کانون شدند و همه‌ی پوسترها و عکسها و بنرها و یادگارهای تهیه شده مخصوص مراسم را ضبط کردند و با خود بردند.